Algemene voorwaarden

Inleiding
Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor de ARTIS-webshop. Deze zijn telkens van toepassing als je de webshop bezoekt of een bestelling plaatst. Lees de voorwaarden door voordat je een bestelling doet en sla ze op of druk ze af, zodat je ze later nog eens kan teruglezen.

artikel 1 definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ARTIS: Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 • klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ARTIS;
 • bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ARTIS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ARTIS gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

artikel 2 identiteit van ARTIS
Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ Amsterdam

e-mailadres: webshop@artis.nl
KvK-nummer: 41199694
BTW-identificatienummer: NL0029.58.958.B.01

artikel 3 toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ARTIS via de ARTIS-webshop en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ARTIS en de klant.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

artikel 4 het aanbod en de overeenkomst

 1. De aanbieding of prijsopgave geldt gedurende de daarbij behorende termijn of zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ARTIS niet.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

artikel 5 herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten of diensten op afstand heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping op de website van ARTIS.
 2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of het aangaan van de overeenkomst voor de dienst door de klant.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
 4. Wanneer de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen het product met alle geleverde toebehoren en - voor zover redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ARTIS retourneren, conform de door ARTIS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

artikel 6 kosten in geval van herroeping

 1. Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Wanneer de klant een bedrag betaald heeft, zal ARTIS dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen, tenzij het vermoeden bestaat dat het geretourneerde product gebruikt of door de schuld van de klant beschadigd is, of al is geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen,.
 3. ARTIS mag wachten met terugbetalen totdat ARTIS het product retour heeft ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

artikel 7 uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht van de klant geldt niet bij de koop op afstand van producten:
a. die door ARTIS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ARTIS geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
2. Het herroepingsrecht van de klant geldt niet bij de koop op afstand van diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. waarvan de klant aantoonbaar gebruik heeft gemaakt voordat de bedenktijd is verstreken;
d. betreffende weddenschappen en loterijen.

artikel 8 de prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij de btw-tarieven wijzigen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. ARTIS is gerechtigd de prijzen na de totstandkoming van de overeenkomst aan te passen wanneer externe kosten (al dan niet door valutawijzigingen) stijgen. 
 4. ARTIS zal de klant van een dergelijke stijging zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ARTIS niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

artikel 9 levering en uitvoering

 1. ARTIS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ARTIS kenbaar heeft gemaakt.
 3. Naast wat hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal ARTIS geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Wanneer de bezorging vertraging ondervindt, of in geval een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ARTIS het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 6. Wanneer levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ARTIS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ARTIS tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan ARTIS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 8. Wanneer de klant een levering weigert, kan ARTIS de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Ook heeft ARTIS dan het recht om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om totale schadevergoeding te vorderen.
 9. Alle geleverde producten blijven eigendom van ARTIS totdat de klant aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) heeft voldaan.

Artikel 10 opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

1. Naast wat is bepaald in geval van overmacht en met betrekking tot herroeping, is ARTIS bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. wanneer de klant in verzuim is of ARTIS goede grond heeft te vrezen dat de klant niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c. wanneer zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ARTIS kan worden gevergd.

2. In de gevallen genoemd in het vorige lid worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar en zal ARTIS niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing wanneer sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de klant toe te rekenen zijn.


artikel 11 garantie en reclame

 1. ARTIS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen wanneer dat is overeengekomen, staat ARTIS er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door ARTIS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover ARTIS kan doen gelden.
 3. De klant is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele klachten of gebleken gebreken moeten uiterlijk binnen 2 maanden – en bij uiterlijke gebreken direct – volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan ARTIS gemeld worden. 
 4. Bij ARTIS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat ARTIS binnen de termijn van 14 weten wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 5. Wanneer is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft ARTIS de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
 6. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, voor zover deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

artikel 12 betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, moeten de door de klant verschuldigde bedragen worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. ARTIS mag bij de verkoop van producten aan klanten een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen of onder rembours leveren. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden wat betreft de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant zal onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ARTIS te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft ARTIS na het verstrijken van de betalingstermijn naast wettelijke beperkingen, het recht om wettelijke rente en redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 5. Voordat de incassokosten in rekening worden gebracht, zal ARTIS eerst een aanmaning aan de klant versturen, waarin de klant een termijn van 14 dagen wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

artikel 13 rechten van intellectueel eigendom
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom met betrekking tot de door ARTIS aan de klant ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, berusten bij ARTIS, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

artikel 14 overmacht

 1. Wanneer ARTIS door overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, dan is ARTIS gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Wanneer deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De klant is dan wel verplicht het reeds geleverde te betalen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast wat daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ARTIS geen invloed kan uitoefenen, en waardoor ARTIS niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

artikel 15 geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook wanneer aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de klant aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de klant bevoegd.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen met betrekking tot online aankopen kunnen ook worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Versie: AS20201201
Download de algemene voorwaarden

nl